บทกำหนดโทษเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

บทกำหนดโทษเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

 

กฏหมายเกยวกบแอลกอฮอล

 

บทลงโทษตามกฏหมายมีดังนี้

มาตราที่38
ผลิตหากไปปฏิบัติตามมาตราที่26จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับเงินไม่เกิน1แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


มาตราที่39
ผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วฝ่าฝืนมาตราที่27และ28จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ


มาตราที่40
ผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วฝ่าฝืนมาตราที่27และ28จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


มาตราที่41
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา30(2)(3)(4)(5)หรือ(6)จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


มาตราที่42
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา31จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ


มาตราที่43
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา32จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากจะถูกระวางโทษ
ตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน5หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


มาตราที่44
ผู้ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มาตรา34(1)หรือ(2)จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ที่ไม่มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา34(3)หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา34(3)จะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน2หมื่นบาทผู้ที่ไม่เอื้อำนวยแก่เจ้าหน้าที่จะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา36ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2พันบาท

มาตราที่45
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจเปรียบเทียบได้และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบได้โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ
หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตราที่38
ผู้ผลิตหากไปปฏิบัติตาม มาตราที่ 26 จะถูกระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับเงินไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 มาตราที่39 

ผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วฝ่าฝืนมาตราที่27และ28จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตราที่40
ผู้ที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วฝ่าฝืนมาตราที่27และ28จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตราที่41
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา30(2)(3)(4)(5)หรือ(6)จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตราที่42
ผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา31จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตราที่43
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา32จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากจะถูกระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน5หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


มาตราที่44
ผู้ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มาตรา34(1)หรือ(2)จะถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ที่ไม่มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา34(3)หรือไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อถูกเรียกให้ส่งตามมาตรา34(3)จะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน2หมื่นบาทผู้ที่ไม่เอื้ออำนวยแก่เจ้าหน้าที่จะถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา36ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน2พันบาท
 

มาตราที่45
บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจเปรียบเทียบได้และในการนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจมอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบได้โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได้

 

 

 

 

Witsava

 

 

Share